Laravel là một trong những framework phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web. Tuy nhiên, ngoài việc phát triển các ứng dụng web, Laravel còn cung cấp một phiên bản dành riêng cho phát triển ứng dụng dòng lệnh, được gọi là Laravel Zero. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Laravel Zero và cách sử dụng nó để phát triển các ứng dụng dòng lệnh.

Laravel Zero là gì?

Laravel Zero là một phiên bản dựa trên Laravel, được thiết kế để phát triển các ứng dụng dòng lệnh một cách dễ dàng và hiệu quả. Laravel Zero được phát triển bởi Nuno Maduro, một nhà phát triển web nổi tiếng trong cộng đồng Laravel. Nuno Maduro đã tạo ra Laravel Zero với mục đích giúpcác nhà phát triển tạo ra các ứng dụng dòng lệnh nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Laravel Zero cung cấp cho bạn một số tính năng mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng dòng lệnh. Một số tính năng quan trọng của Laravel Zero bao gồm:

 • Command Line Interface (CLI): Laravel Zero cung cấp một CLI để bạn có thể dễ dàng tạo và quản lý các lệnh trong ứng dụng của mình.
 • Dependency Injection (DI): Laravel Zero hỗ trợ DI, cho phép bạn dễ dàng quản lý các phụ thuộc trong ứng dụng của mình.
 • Configuration: Laravel Zero cho phép bạn cấu hình ứng dụng dòng lệnh của mình dễ dàng thông qua các tệp cấu hình.
 • Testing: Laravel Zero hỗ trợ các công cụ kiểm thử, cho phép bạn kiểm tra các lệnh và chức năng trong ứng dụng của mình.
 • Artisan: Laravel Zero kếthừa các tính năng của Artisan, một công cụ dòng lệnh được tích hợp sẵn trong Laravel, giúp bạn tạo các lệnh và các tệp mẫu.

Cài đặt Laravel Zero

Để bắt đầu phát triển các ứng dụng dòng lệnh bằng Laravel Zero, bạn cần cài đặt Laravel Zero trên máy tính của mình. Để cài đặt Laravel Zero, bạn có thể sử dụng Composer. Đầu tiên, hãy mở cửa sổ terminal và chạy lệnh sau để tạo một dự án Laravel Zero mới:

composer create-project --prefer-dist nunomaduro/laravel-zero my-app

Lệnh trên sẽ tạo một dự án mới có tên là “my-app” và cài đặt Laravel Zero vào thư mục dự án.

Tạo lệnh

Sau khi cài đặt Laravel Zero, bạn có thể bắt đầu tạo các lệnh cho ứng dụng dòng lệnh của mình. Để tạo một lệnh mới, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

php my-app make:command MyCommand

Lệnh trên sẽ tạo một lệnh mới có tên là “MyCommand” trong thư mục “app/Commands”.

Sau khi tạo lệnh, bạn cần định nghĩa các tham số và tùy chọn cho lệnh đó. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một lệnh để tính tổng của hai số, bạn có thể định nghĩa tham số “number1” và “number2” trong lệnh của mình:

protected $signature = 'mycommand {number1 : The first number} {number2 : The second number}';

Sau đó, bạn có thể định nghĩa hành động mà lệnh của bạn sẽ thực hiện bằng cách thêm đoạn mã vào phương thức “handle” của lệnh. Ví dụ, để tính tổng của hai số, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

public function handle()
{
  $number1 = $this->argument('number1');
  $number2 =$this->argument('number2');
  $result = $number1 + $number2;
  $this->info('The sum of ' . $number1 . ' and ' . $number2 . ' is ' . $result);
}

Chạy ứng dụng dòng lệnh

Sau khi tạo lệnh, bạn có thể chạy ứng dụng dòng lệnh của mình bằng cách sử dụng CLI của Laravel Zero. Để chạy một lệnh, bạn chỉ cần gõ tên lệnh và các tham số tương ứng vào CLI. Ví dụ, để tính tổng của hai số, bạn có thể chạy lệnh sau:

php my-app mycommand 2 và 3

Kết quả sẽ là “The sum of 2 and 3 is 5”.

Sử dụng DI trong Laravel Zero

Laravel Zero cung cấp hỗ trợ Dependency Injection (DI), cho phép bạn dễ dàng quản lý các phụ thuộc trong ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng DI để tạo các đối tượng và tiêm chúng vào cáclệnh của mình. Để sử dụng DI trong Laravel Zero, bạn cần đăng ký các phụ thuộc của mình trong tệp cấu hình của ứng dụng.

Ví dụ, nếu bạn muốn sử dụng một thư viện HTTP như Guzzle để thực hiện các yêu cầu HTTP trong ứng dụng của mình, bạn có thể đăng ký Guzzle trong tệp cấu hình của ứng dụng như sau:

use GuzzleHttp\Client;

return [
  'default' => 'my-command',
  'commands' => [
    App\Commands\MyCommand::class,
  ],
  'dependencies' => [
    Client::class => new Client(),
  ],
];

Sau khi đăng ký Guzzle, bạn có thể sử dụng DI để tiêm đối tượng Client vào các lệnh của mình như sau:

use GuzzleHttp\Client;

class MyCommand extends Command
{
  protected $signature = 'mycommand';

  public function handle(Client $client)
  {
    $response = $client->get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1');
    $this->info($response->getBody());
  }
}

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng DI để tiêm đối tượng Guzzle Client vào lệnh MyCommand. Sau đó, chúng ta đã sử dụng Client để thực hiện một yêu cầu HTTP và in kết quả trả về ra màn hình.

Testing trong Laravel Zero

Laravel Zero cung cấp các công cụ kiểm thử để giúp bạn kiểm tra các lệnh và chức năng trong ứng dụng của mình. Để kiểm tra một lệnh trong Laravel Zero, bạn có thể sử dụng câu lệnh “php my-app mycommand” để chạy lệnh và kiểm tra kết quả trả về. Tuy nhiên, để kiểm tra các trường hợp xảy ra lỗi hoặc các trường hợp đặc biệt, bạn cần sử dụng các công cụ kiểm thử.

Laravel Zero hỗ trợ kiểm thử với PHPUnit

Chào các bạn mình là Quốc Hùng , mình sinh ra thuộc cung song tử ,song tử luôn khẳng định chính mình ,luôn luôn phấn đấu vượt lên phía trước ,mình sinh ra và lớn lên tại vùng đất võ cổ truyền ,đam mê của mình là coder ,ngày đi học tối về viết blog ...